Бенджамин Франклин Прежде чем советоваться с прихотью, посоветуйся со своим кошельком.

АШТЫҚТАН ең көп қырылған – ҚАЗАҚТАР

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №44 (408) от 30 нояб­ря 2017 г.

Апта апты­ғы


Укра­и­на ҰҒА-ның Демо­гра­фи­я­лық инсти­ту­ты аштық кезін­де қыры­лған­дар тура­лы жаңа деректер ұсын­ды. Олар­дың деректерін­де 1932–34 жыл­дар­да қаза тапқан­дар саны бой­ын­ша Қаза­қстан бірін­ші орын­да тұр деп хабар­лай­ды unian.net сай­ты­на сіл­те­ме жасаған NUR.KZ.

Қаза­қстан аштық сал­да­ры­нан қаза тапқан­дар саны бой­ын­ша бірін­ші орын­да тұр: Қаза­қстан (22,4%), Укра­и­на (13,3%), Ресей (3,2%), Бела­русь (1,3%). Ал Кав­каз және Орта Азия елдері одан да аз. М.В. Пту­ха атын­дағы Укра­и­на ҰҒА-ның Демо­гра­фия мен әле­умет­тік зерт­те­улер инсти­ту­ты­ның аға ғылы­ми қыз­мет­кері Ната­лья Лев­чук­тың айтуын­ша, Қаза­қстан­да 2 млн адам қыры­лған.

Nur.kz